Regulamin


Regulamin określa zasady świadczenia przez Moto-Trade na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie Moto-Trade oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu. Serwis jest dostępny na stronie internetowej: moto-trade.pl 

 

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Serwis Moto-Trade — prowadzony przez Moto-Trade w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej moto-trade.pl, poprzez aplikację mobilną.
 2. Ogłoszenie— sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie Moto-Trade, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik— Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu Moto-Trade.
 4. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z Moto-Trade umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia.
 5. Konto Ogłoszeniodawcy — indywidualny zapis informatyczny umożliwiający korzystanie z Serwisu Moto-Trade i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę adres email. Konto Ogłoszeniodawcy może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
 6. Regulamin— niniejszy Regulamin.
 7. Konsument— Ogłoszeniodawca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie Moto-Trade czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Warunki korzystania z Serwisu

Rejestracja Konta Ogłoszeniodawcy następuje:

 1. Poprzez utworzenie Konta w Serwisie Moto-Trade.
 2. Poprzez dodanie Ogłoszenia w Serwisie Moto-Trade.
 3. Ogłoszenie w Serwisie Moto-Trade umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.
 4. Ogłoszenie musi dotyczyć sprzedaży tylko jednego przedmiotu. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zmiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny.  Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
 5. Ogłoszenie powinno wskazywać na rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto.
 6. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię przedmiotu.
 7. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie Moto-Trade wynosi maksymalnie 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia. Czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.
 8. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży.
 9. Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie przedmiot ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie.
 10. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Moto-Trade oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Moto-Trade nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 11. Ogłoszeniodawca upoważnia Moto-Trade, w okresie emisji ogłoszenia i  w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych, w zakresie:
 • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach; 
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
 • publicznego wyświetlania i odtwarzania;
 • wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.

 

Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie Moto-Trade wymaga:
 • wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu Moto-Trade, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe,
 • zaakceptowania Regulaminu,
 1. Emisja Ogłoszenia w Serwisie Moto-Trade rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 48 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia.

 

Zasady odpowiedzialności

 1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, w zależności od rodzaju i skali naruszenia Moto-Trade, może: udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję ogłoszenia lub funkcjonalność Konta Ogłoszeniodawcy w zakresie dostępu do poszczególnych usług.
 2. Moto-Trade umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
 3. Moto-Trade nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Moto-Trade nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych przedmiotów ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w ogłoszeniach, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Moto-Trade nie odpowiada ponadto za:
 • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 • realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia,
 • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
 • działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń,
 • działanie siły wyższej.

 

Prywatność i Poufność

 1. Moto-Trade zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.